Декларация / Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ - ПРОМЕНИ 2018г.

Със законодателни промени, обнародвани в бр. 97 на Държавен вестник от 05.12.2017 г., от 01.01.2018г. отпада задължението на фирмите да подават Уведомление за неподаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, когато няма промени в подлежащите на деклариране обстоятелства. Тази промяна е част от програмата на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса.
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от новосъздадени предприятия, стартирали дейност през предходната година и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна на данните от декларацията в точките:
т.1. Наименование име на юридическото и физическото лице;
т.2. Седалище и адрес на управление;
т.7. Основна и спомагателна дейност съгласно Класификатора на икономическите дейности;
т.8. Поделения на предприятието;
т.9. Големина на предприятието според средно списъчния брой на персонала;
т.22. Работни места свързани с работа на открито, работа под земята, работа във въздуха, работа на и под водата;
т.24. Опасности източници на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите съгласно оценката на риска;
т.25. Наличие на работни места и длъжности при които е необходимо използването на ЛПС, съгласно направената оценка на риска;
т.33. Оценен е рискът на работните места с видеодисплеи.

Декларациите се подават до 30 април в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието и чрез портал за електронни услуги на адрес:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex


15.02.2018

TODO write content