Изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

От началото на новата 2018 година в сила влизат последните направени изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. В чл.9а, 9б, 9в и 9г са регламентирани по-ясни и конкретни правила по отношение на спорни до момента въпроси свързани с установяване и отчитане на сумирано изчисляване на работното време. Новите разпоредби са свързани с:
- изготвяне на графици при установено сумирано изчисляване на работното време и запознаването с тях;
- определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното отчитане;
- условията за отчитане на работното време за периода, за който е установено сумираното отчитане.
Съгласно чл.9а от НРВПО, работодателят, установил сумирано изчисляване на работното време по чл.142, ал.2 от КТ, утвърждава поименни графици за работа, за периода на отчитане на сумираното изчисляване и запознава работниците и служители с тях. Графиците се актуализират при промяна на обстоятелствата при които те са били съставени (напр. брой работници, непредвидени отпуски, болнични дни и др.), след което отново се утвърждават и служителите се запознават с тях. Не са посочени конкретни форма и ред за удостоверяване запознаването на работниците с поименните графици, така че всеки работодател може да избере най-подходящите за него. Графиците за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, трябва да бъдат на разположение на контролните органи съгласно изискванията на чл. 403а от КТ и да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по график за периода, за който е установено сумираното изчисляване, да е равен на нормата за продължителност на работното време, установена по чл.9б от НРВПО.
Съгласно чл.9б от НРВПО, продължителността на работното време за периода на сумирано отчитане се определя в часове, като дневната продължителност на работното време при подневно отчитане се умножи по работните дни по календар, или при период на отчитане един месец:
- за 20 работни дни при 8 часов работен ден – 160 часа;
- за 20 работни дни при 7 часов работен ден – 140 часа;
- за 20 работни дни при 6 часов работен ден – 120 часа.
Когато се полага нощен труд, продължителността на работното време се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд, освен в случаите когато за работното място е установено намалено работно време или трудовият договор е сключен за работа само през нощта. Коефициентът по чл.9, ал.2 от НСОРЗ се използва за превръщане на нощния в дневен труд освен при изчисляване на трудовото възнаграждение, но и при определяне на нормата за продължителност на работното време и отчитането му.
Съгласно чл.9в от НРВПО, когато в края на отчетния период часовете по график са по-малко от определените по чл.9б от НРВПО, се счита че работникът е в престой не по своя вина, освен в случай на самоотлъчка и има право на цялото брутно трудово възнаграждение. Следваме същия принцип и в случаите когато се налага прекратяване на трудовото правоотношение преди изтичане на отчетния период и работникът е положил по-малко часа труд от определените по чл.9б от НРВПО. Новите разпоредби гарантират правото на заплащане на брутното трудово възнаграждение при добросъвестно положен труд.
В чл.9г от НРВПО, се регламентира отчитането на повече отработени часове в края на отчетния период от определените по чл.9б от НРВПО. Часовете в повече се отчитат като извънреден труд по реда на чл.149 от КТ пред Инспекция по труда. Тъй като при изчисляване на нормата за продължителност на работното време за периода на сумирано отчитане, нощните часове са преобразувани в дневни, следва извънредните часове нощен труд да не се преизчисляват отново в дневни. Извънредният труд се отчита като действително отработени часове труд.

Източници: Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)
Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ)

20.12.2017

TODO write content