Безопасна работа с кран

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КРАН

Повишаване на информираността за безопасност при работа с кран
Строителните инциденти са много по-чести, отколкото хората осъзнават. Голям брой от всички докладвани инциденти са били при работа с кран и затова по-добрата осведоменост е от основно значение за предотвратяването на бъдещи наранявания и смъртни случаи в строителния сектор.
Най-чести потенциални рискове са:
1. Постепенното влошаване поради лоша поддръжка
2. Претоварване на крана
3. Неправилен монтаж и укрепване на крана
На тези рискове може да се противодейства чрез рутинни проверки, редовна поддръжка и обучение на персонала за безопасна експлоатация.
Произшествията при работа с кран са по-чести, отколкото хората си мислят.
Опасните дейности, които се извършват с помощта на кранове, излагат работници и случайни лица на риск от наранявания или фатален край. От решаващо значение са инициативите за обезопасяване на района, в който се работи с кран, с цел да се минимизира рискът от злополуки.
Важно е потенциалните рискове и опасности да са идентифицират, така че да могат да бъдат управлявани или контролирани, като се сведе до минимум опасността от инциденти. Опасностите могат да възникнат от различни фактори, като например самият кран,  неговите механични, електрически и хидравлични системи, движещи се части и товароподемни съоръжения. Местоположението и разположението на крана също трябва да се вземат под внимание, тъй като груб, кален, наклонен или неравен терен затрудняват безопасната му експлоатация.
Структурната недостатъчност на крана или неговите компоненти може да се прояви във всеки един момент, без предупреждение. Претоварването, постепенното влошаване или липсата на поддръжка често водят до повреди в стрелата, хидравличните системи, стоманени рамена и се създава риск от падане, прекършване или преобръщане. При издигането и демонтажните дейности най-голям е рискът от падащи предмети и товари, а след това се създава опасност от падане от височина за работниците. Ето защо периодичните проверки, поддръжката и обученията в методи и процедури за безопасна експлоатация на кран са от съществено значение за безопасността на работещите и всички лица в обсега му на действие. Сигурността ни зависи от нашата отговорност.

26.02.2016
TODO write content