Задължително застраховане трудова злополука 2016г.

Съгласно Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г., издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г., на задължително застраховане трудова злополука подлежат:
Икономическа дейсност Код по КИД - 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
1. Добив на метални руди 07 7,03
2. Добив на въглища 05 2,92
3. Производство на основни метали 24 2,87
4. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1,96
5. Строителство на съоръжения 42 1,95
6. Добив на неметални материали и суровини 08 1,79
7. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1,73
8. Горско стопанство 02 1,59
9. Сухопътен транспорт 49 1,59
10. Воден транспорт 50 1,56
11. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1,56
12. Преоизводство на превозни средства, без автомобили 30 1,33
13. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,30
14. Строителство на сгради 41 1,26
15. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1,22
16. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1,20
17. Производство на напитки 11 1,17
18. Производство на мебели 31 1,17
19. Артистична и творческа дейност 90 1,16
20. Пощенски и куриерски дейности 53 1,16
21. Специализирани строителни дейности 43 1,15
22. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1,09
23. Производство на химични продукти 20 1,05
24. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 1,03
25. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1,03
26. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 1,02
27. Даване под наем и оперативен лизинг 77 1,01
28. Спомагателни дейности в добива 09 1,00
29. Производство на тютюневи изделия 12 1,00
30. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0,93
31. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 0,92
32. Производство на електрически съоръжения 27 0,90
33. Производство, некалсифицирано другаде 32 0,89
34. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 0,88
35. Далекосъобщения 61 0,88
36. Добив на нефт и природен газ 06 0,83
37. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 93 0,77
38. Радио и телевизионна дейност 60 0,69
39. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01 0,67
Определеният среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт е 0,66.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
TODO write content