Задължително застраховане трудова злополука 2017г.

Задължително застраховане трудова злополука 2017г.

Съгласно Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г., издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г., на задължително застраховане трудова злополука подлежат:

Икономическа дейност

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)

1.

Добив на метални руди

07

7,41

2.

Производство на основни метали

24

3,34

3.

Добив на въглища

05

2,84

4.

Производство на химични продукти

20

2,64

5.

Добив на неметални материали и суровини

08

1,80

6.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1,78

7.

Строителство на съоръжения

42

1,75

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен мате­риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1,57

9.

Сухопътен транспорт

49

1,55

10.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1,52

11.

Даване под наем и оперативен лизинг

77

1,50

12.

Горско стопанство

02

1,47

13.

Воден транспорт

50

1,38

14.

Пощенски и куриерски дейности

53

1,36

15.

Специализирани строителни дейности

43

1,35

16.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1,26

17.

Строителство на сгради

41

1,24

18.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1,22

19.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1,16

20.

Производство на мебели

31

1,13

21.

Артистична и творческа дейност

90

1,12

22.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

1,08

23.

Производство на напитки

11

1,07

24.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

1,01

25.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

0,98

26.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

0,98

27.

Производство на тютюневи изделия

12

0,97

28.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

0,93

29.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0,92

30.

Радио- и телевизионна дейност

60

0,89

31.

Производство на електрически съоръжения

27

0,87

32.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0,80

33.

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

0,79

34.

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

93

0,77

35.

Далекосъобщения

61

0,77

36.

Производство, некласифицирано другаде

32

0,73

37.

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

19

0,72

38.

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01

0,71

Определеният среден коефициент на трудов травматизъм за страната е Ктт = 0,67. 

TODO write content