За нас

Здравето и безопасността на работното място са ангажимент и приоритет на всеки един от нас. MariniOdit има за цел да информира, консултира и подпомага както работодатели, така и служители, самостоятелно заети лица по всички аспекти на здравето и безопасността при изпълнение на техните служебни задължения. За да покрием всички изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ние предлагаме широка гама от услуги:

- Изготвяне на набор от документи съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаната с него нормативна уредба.

- Осъществяване на проверка (одит) и контрол върху спазването на законите за здравето и безопасността

- Организиране и провеждане на обучения свързани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаната с него нормативна уредба.

- Анализиране и предлагане на мерки за подобряване на работната среда и трудовия процес.

- Следим и информираме своите партньори за промени, спорни въпроси и крайни срокове свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

MariniOdit е надежден и коректен партньор в мисията на всеки работодател да осигури безопасни и здравословни условия на труд на своите служители. Чрез развитие на умения, обучение, одит и оценка, ние предлагаме решения за всеки вид дейност. Нашата работа е базирана на дългогодишен опит, проучвания и задълбочен анализ върху нуждите на бизнеса.

TODO write content