Охрана на труда

Какво включва предлаганата услуга:

  • консултации свързани със ЗБУТ;
  • представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда”;
  • обслужване от орган по безопасност и здраве по чл.24 от ЗЗБУТ;
  • изготвяне на заповеди, инструкции, планове, правилници, протоколи, аварийни планове и други вътрешни нормативни документи;
  • професионални обучения и квалификации;
  • организиране налабораторни измервания на фактори работна среда и условия на труд /заземяване, шум, мълниезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, и други/;
  • помощ при разследване и регистрации на трудови злополуки;
  • внедряване и поддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ при необходимост.

Цената на тази услуга се договаря след уточняване на параметрите и характера на вашата
дейност.
TODO write content