Промени в Кодекса на труда относно командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В последен брой на Държавен вестник от 2016 год. бяха обнародвани промените в Кодекса на труда. Някои от тях се отнасят до командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Промените засягат български работодатели, които командироват служители на територията на друга държава или работодатели, регистрирани по законодателството на друга държава, които командироват служители на територията на Република България. С Постановление на Министерски съвет № 382 от 29.12.2016г. е приета Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Обн. ДВ. бр.2 от 06.01.2017г.).

Какви са изискванията за командироване и изпращане на работници и служители от Република България в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, и в Конфедерация Швейцария?
1. Когато командироваме служители, които остават под ръководството и контрола на работодателя си в България, с допълнително писмено споразумение се уговарят измененията на съществуващото вече трудово правоотношение за срока на командировката. В чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изброени задължителните клаузи.
2. Когато става въпрос за изпращане на служители от предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател, задължителните клаузи при сключване на трудов договор са изброени в чл.3, ал.2 от Наредбата.
3. Пътните разходи за отиване, връщане до мястото за командировка и пътуване по повод ползването на платения годишен отпуск са за сметка на работодателя. Дните на пътуване, почивните и празничните дни се включват в срока на командироването.
4. Минималните изисквания за определяне условията на труд и трудовото възнаграждение трябва да отговарят на минималните такива в приемащата държава още от първия ден на работа. (За справка, до сега изискването за минимално възнаграждение за приемащата държава ставаше задължително при командироване за повече от 30 дни.)
5. Новата нормативна уредба не важи при командироване в страни извън Европейския съюз, страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, както и при служебни командировки, командироване за обучения, специализации, работни срещи, конференции и др.

Какви са изискванията за командироване и изпращане на работници и служители от други страни на територията на България?
1. Когато се командироват или изпращат работници на територията на страната, трябва да им се осигурят най-малко минималните условия на работа, съгласно действащото законодателство в Република България. Тези изисквания са посочени в чл.9, ал.1 от Наредбата.
2. В случаите когато изпращащата страна е предвидила по-благоприятни условия на труд от тези в българското законодателство, като минимални изисквания се разглеждат по-благоприятните условия.
3. Работодателят има задължението да подаде Заявление по образец в ИА „ГИТ” в срок до започване на дейностите, предмет на командировката. При промяна на първоначално заявените данни, се уведомяват органите на Инспекция по труда в седем дневен срок от измененията.
4. Работодателят предоставя, а приемащото лице съхранява на хартиен или електронен носител досие на командирования или изпратения служител. По време на извършване на работата, досието се съхранява там където се извършва трудът и трябва да съдържа:
- Копие от трудов договор или друг документ, удостоверяващ наличието на трудово правоотношение по законодателството на изпращащата държава;
- Документи, удостоверяващи отработеното време, съдържащи данни за началото, края и продължителността на работното време;
- Документи за изплатени трудови възнаграждения или копия на равностойни документи, преведени на български език.

ИА „ГИТ” е компетентният орган за предоставяне на информация относно изискванията за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, за извършване на оценка относно действителното командироване и за извършване оценка на риска. 

Работодателите и предприятията, които осигуряват временна работа, които са командировали или изпратили работници и служители до влизането в сила на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Обн. ДВ. бр.2 от 06.01.2017г.), имат 30 дни, за да приведат трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите ѝ.


Използвана нормативна уредба:
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Обн. ДВ. бр.2 от 06.01.2017г.)
Кодекс на труда

Източник: ИА „ГИТ”
16.01.2017

TODO write content