Работа на височина

Във връзка с проект „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ИА „ГИТ” ще проведе кампания за инспектиране на дейностите по саниране. Ще се обръща особено внимание на работните места на височина и по-специално на такива с въжен достъп. Въженият достъп е един от най-рисковите за падане от височина, което пък е сред основните причини за трудовия травматизъм. За безопасна работа на височина е важно персоналът да бъде обучен (инструктиран) и запознат с инструкциите за експлоатация на помощни съоръжения и лични предпазни средства.

За да се намали до минимум риска при работа на височина, е важно всяко работно място разположено на височина над 1,5 метра да бъде обезопасено срещу падане. Въженият способ за работа на трудно достъпни места трябва да бъде използван в краен случай и за възможно най-кратък период от време. За осигуряване на безопасни условия на труд е необходимо да се използва двойна автономна въжена система, всяко въже трябва да бъде самостоятелно закрепено и защитено от повреда, и да се използват лични предпазни средства като самоблокираща система за изкачване и слизане и обезопасителен колан.

13.11.2015

TODO write content