Съвместими ли са стрес и здраве по време на работа


Стресът на работното място е свързан със значителни икономически разходи за служителите, фирмите, и може би, обществото като цяло, свързан е с чести отсъствия, намалена удовлетвореност от работата и влошено здравословно състояние.
Стресът обикновено се възприема като дисбаланс между изискванията към хората и способността им да се справят с тези изисквания. Има значително количество изследвания относно стреса на работното място, които са фокусирани върху организацията на труд и социалната среда. Въпреки това можем да отчетем нарастващ интерес и към взаимодействието между характеристиките на физическата работна среда и стреса на работното място. Резултатите от проучване на Bluyssen и колеги, сочат че усещането за комфорт по време на работа се влияе от социални и лични фактори, както и от околната работна среда (например, качеството на въздуха, шума, осветлението, както и топлинния комфорт).
Шумът е обща черта на работната и околната среда, но шума на работното място няма само негативно въздействие върху работниците, той също така може да подпомага тяхната дейност и мотивация. Потенциалните ефекти от шума върху здравето на работниците, зависят от естеството и характеристиките на изпълняваните задачи. Докато естествената светлина се възприема като необходимост за положително отношение към работата и запазване на доброто здраве. Прозорците на работното място могат да допринесат за подобряване и дори повишаване производителността на служителите. Много често работните места се проектират по начин функционален за съответната дейност, но не и удобен за самите служители, които ще извършват тази дейност. Съществуват различни начини за ограничаване на негативните ефекти от стреса на работното място, някои от тях дори не са свързани с материални разходи.
Има редица доказателства, че характеристиките на физическата среда на работното място имат подчертано и измеримо въздействие върху работниците и тяхното поведение. Концепцията за стрес може да се окаже полезно средство за разбиране как физическата работна среда трябва да бъде проектирана, за да се поддържа здравословна работна среда и да се управлява стреса.

Източник: OSH Wiki, The physical work environment and work-related stress: mechanisms and consequences
12.04.2016
TODO write content