Трудов договор за ден

От 21.07.2015г. регистрираните земеделски стопани могат да сключват еднодневни трудови договори за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни в рамките на една календарна година. Новите трудови договори се заверяват и регистрират в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ в два екземпляра с един и същ уникален идент.номер, за работодател и работник.

За да заверят договорите земеделските стопани трябва да представят:

- платежни документи, от авансово плащане към НАП на задължителните осигурителни вноски. От документите трябва да става ясно, че вноските са направени за трудови договори по член 114а от Кодекса на труда. Според предоставените от НАП данни, за август трябва да се заплатят 4.87 лв. за едно лице, наето за един ден;

- лична карта за удостоверяване на самоличността на земеделския стопанин или негов представител;

- заверена за 2015 г. регистрационна карта за земеделски производител и анкетна карта, част от регистрационната в която е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата;

- пълномощно в оригинал, ако заверката се извършва от упълномощено лице, от което е видно, че е упълномощен от регистриран земеделски стопанин, да предоставя за заверка и да получава заверени образци на трудови договори.

Новият трудов договор не се регистрира в НАП, не се подава уведомление и за прекратяването му, тъй като той изтича с края на работното време. Трудовият договор не може да бъде различен от утвърдения с наредба образец, към него не могат да се прибавят или да се отменят клаузи. Плащането става в края на всеки работен ден срещу разписка, неразделна част от образеца. Наетите на еднодневни трудови договори няма да губят право на социални помощи и обезщетения за безработица. За изясняване на реда, по който тези права се запазват, трябва да се обърнат към бюрата по труда и дирекциите „Социално подпомагане“.

Подробна информация за използването на еднодневни трудови договори можете да намерят на страницата на ИА ГИТ в секцията „За работодатели и работещи“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891.

21.07.2015

TODO write content